Αναζήτηση
Καιρός
Μύκονος Σήμερα
21°C
47%
5 Β
Καιρός: Αίθριος
Αγγελίες
Λιμεναρχείο Μυκόνου > Κανονισμός Λιμένα 23&26  
ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ


Η πολυνομία που επικρατεί στο Ελληνικό Κράτος, έχει δημιουργήσει καταστάσεις σύγχυσης, μεταξύ των πολιτών και των ελεγκτικών οργάνων, οι οποίοι πολλές φορές δεν γνωρίζουν, οι μεν τις υποχρεώσεις τους και οι δε τα δικαιώματά τους, με αποτέλεσμα να ταλαιπωρούνται χιλιάδες πολιτών καθημερινά.
Ήταν λοιπόν επιτακτική ανάγκη από πλευράς Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, να θεσπίσει ένα νόμο να ρυθμίζει συνολικά θέματα των μικρών σκαφών, όπως ο τρόπος επιθεώρησής και εφοδιασμού τους με άδεια εκτέλεσης πλόων, του αριθμού και του είδους των σωστικών μέσων, του ορίου απομάκρυνσης από τις ακτές κ.λ.π.
Η ανάγκη αυτή καλύφθηκε με την έκδοση του με αριθμ. 23 Γενικού Κανονισμού Λιμένα που δημοσιεύθηκε στο φύλλο της εφημερίδας της κυβέρνησης στο ΦΕΚ 231 τ. Β΄ 1-3-2000 και τροποποιήθηκε με τον Γενικό Κανονισμό Λιμένα με αριθμ. 26 ο οποίος δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 441 τ. Β΄18-4-2001.
Επειδή όσοι ασχολούμαστε με το χόμπι μας, που είναι το ψάρεμα και η επαφή μας με την γαλανή, θα πρέπει να είμαστε σωστά ενημερωμένοι, ώστε να μην ερχόμαστε στην δυσάρεστη θέση να απολογούμαστε σε οποιοδήποτε λιμενικό όργανο με ότι αυτό συνεπάγεται. Γι' αυτό τον λόγο, μέσα από σειρά άρθρων, θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε τις διατάξεις εκείνες που ενδιαφέρουν τα μικρά ερασιτεχνικά σκάφη και τους ερασιτέχνες ψαράδες ξεκινώντας πρώτα από τον Γενικό Κανονισμό Λιμένα .
Για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε τις επιμέρους διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Λιμένα θα αναφερθούμε πρώτα στους όρους που αναφέρονται σ' αυτές.
ΜΙΚΡΟ ΣΚΑΦΟΣ

  1) Κάθε σκάφος ανεξαρτήτως υλικού κατασκευής, ολικού μήκους μέχρι και:
  α) επτά (7) μέτρα προκειμένου περί επαγγελματικού μεταφοράς επιβατών ή ερασιτεχνικού
  β) δέκα (10) μέτρα προκειμένου περί επαγγελματικού αλιευτικού ή φορτηγού
  2) Κάθε πνευστό (φουσκωτό) σκάφος ολικού μήκους μέχρι και δέκα (10) μέτρα.
  3) Ερασιτεχνικά σκάφη ολικού μήκους άνω των επτά (7) μέχρι και δέκα (10) μέτρα, ολικής χωρητικότητας κάτω των πέντε (5) κόρων θεωρούνται ως μικρά σκάφη μόνον όσον αφορά την εφαρμογή του Κεφαλαίου Γ΄ του κανονισμού 23.
  Δεν θεωρείται μικρό σκάφος κάθε μη μηχανοκίνητο ολικού μήκους μέχρι και δύο μέτρα.
ΛΕΜΒΟΣ:
Κάθε σκάφος που έχει εγγραφεί ή θα εγγραφεί, σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις, στο λεμβολόγιο μέχρι την έναρξη εφαρμογής του παρόντος Γενικού Κανονισμού Λιμένα.
ΒΙΒΛΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΣΚΑΦΩΝ (Β. Ε. Μ, Σ.):
Δημόσιο βιβλίο, αστυνομικής φύσεως, στο οποίο εγγράφονται τα μικρά σκάφη.
ΕΠΙΒΑΙΝΟΝΤΕΣ:
Όλα τα άτομα που επιβαίνουν στο μικρό σκάφος, συμπεριλαμβανομένων του Κυβερνήτη και του πληρώματος.
ΕΦΟΔΙΑ:
Τα σωστικά, πυροσβεστικά και άλλα μέσα ή υλικά καθώς και ο εξοπλισμός, που πρέπει να υπάρχουν στο σκάφος.
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟ ΣΚΑΦΟΣ:
Το σκάφος, για την κίνηση του οποίου, χρησιμοποιείται μηχανή ως κύριο ή βοηθητικό μέσο πρόωσης.
ΤΑΧΥΠΛΟΟ ΣΚΑΦΟΣ:
Η λέμβος ή το μικρό σκάφος που από τον ισχύοντα Γενικό Κανονισμό Λιμένα χαρακτηρίζεται ως ταχύπλοο και που είναι :
Κάθε μηχανοκίνητο σκάφος αναψυχής το οποίο είναι ιδιωτικής χρήσης ή εκμισθώνεται ή χρησιμοποιείται από τον εκμισθωτή και:
  α) ανεξάρτητα από τον τύπο ή και το υλικό κατασκευής του φέρει
  • εξωλέμβια μηχανή συνεχούς ιπποδύναμης πάνω από 30 ΗΡ ή<
  • έσω/εξωλέμβια μηχανή ή εσωλέμβια βενζινομηχανή μέγιστης συνεχούς ιπποδύναμης πάνω από 40 ΗΡ ή
  • εσωλέμβια πετρελαιομηχανή πάνω από 70 ΗΡ ή
  β) είναι πνευστού τύπου (φουσκωτό) στο σύνολο του ή μέρος αυτού ή ανεξάρτητα από το υλικό κατασκευής του είναι διπλής ή πολλαπλής γάστρας ή γάστρας τύπου V και φέρει
  • εξωλέμβια μηχανή μέγιστης συνεχούς ιπποδύναμης πάνω από 15 ΗΡ ή
  • έσω/εξωλέμβια μηχανή ή εσωλέμβια βενζινομηχανή μέγιστης συνεχούς ιπποδύναμης πάνω από 40 ΗΡ ή
  • εσωλέμβια πετρελαιομηχανή μέγιστης συνεχούς ιπποδύναμης πάνω από 50 ΗΡ ή
  γ) ανεξάρτητα από τον τύπο ή το υλικό κατασκευής του φέρει μηχανή μέγιστης συνεχούς ιπποδύναμης πάνω από 15 ΗΡ και έχει σύστημα πρόωσης με υδραυλική αντίδραση (water jet).
  Ταχύπλοο επίσης θεωρείται το θαλάσσιο μοτοποδήλατο και το HOVER CRAFT, η έννοια των οποίων δίνεται στον παρόντα Γενικό Κανονισμό Λιμένα.
Δεν θεωρείται ταχύπλοο το ξύλινο σκάφος, που φέρει εσωλέμβια μηχανή, τύπων παραδοσιακών όπως των τύπων «τσερνίκι», «βαρκαλάς», «πέραμα», «τρεχαντήρι», «λίμπερτυ», «κούντουλα», «υδραίικο» και όποιο άλλο σκάφος συναφούς-συγγενούς τύπου εγκρίνεται από τη Διεύθυνση Λιμενικής Αστυνομίας του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας.
ΒΙΒΛΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΣΚΑΦΩΝ
Τα Β.Ε.Μ.Σ. διακρίνονται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος εγγράφονται όλα τα μικρά σκάφη εκτός από τα ταχύπλοα. Στο δεύτερο μέρος εγγράφονται μόνο τα ταχύπλοα μικρά σκάφη.
Μικρά σκάφη που λόγω αλλαγής της μηχανής ή άλλων χαρακτηριστικών χαρακτηρίζονται ως ταχύπλοα μεταφέρονται στο δεύτερο μέρος των Β.Ε.Μ.Σ. και αντίστροφα.
Στο Β.Ε.Μ.Σ. έχουν υποχρέωση εγγραφής:
  α) τα μικρά σκάφη.
  β) τα θαλάσσια μέσα αναψυχής που σύμφωνα με τους ισχύοντες Κανονισμούς Λιμένων έχουν υποχρέωση να λεμβολογούνται.
  γ) οποιοδήποτε άλλο μικρό σκάφος από τα αναφερόμενα στην επόμενη παράγραφο που ο/οι ιδιοκτήτης/τες του επιθυμούν την εγγραφή τους στο Β.Ε.Μ.Σ. τηρουμένων ανάλογα των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού.
Δεν έχουν υποχρέωση εγγραφής:
  α) τα μη μηχανοκίνητα σκάφη (πνευστά ή μη) ολικού μήκους μέχρι και δύο (2.00) μέτρα.
  β) τα μη μηχανοκίνητα ναυταθλητικά μικρά σκάφη, που ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα σε ναυτικούς ομίλους ή άλλα ναυταθλητικά σωματεία εφόσον τα πλήρη στοιχεία αυτών έχουν δηλωθεί εγγράφως στην οικεία Λιμενική Αρχή και φέρουν γραμμένα στις παρειές τους την επωνυμία του ομίλου ή σωματείου και τον αύξοντα αριθμό του σκάφους.
  γ) τα μικρά σκάφη που χρησιμοποιούνται από τα επαγγελματικά αλιευτικά πλοία, τα οποία ακολουθούν αυτά, στις περιπτώσεις που αυτό προβλέπεται από την ισχύουσα αλιευτική νομοθεσία και φέρουν γραμμένα στις παρειές τους το όνομα και λοιπά στοιχεία αναγνώρισης του πλοίου στο οποίο ανήκουν.
Απαγορεύεται ο ελλιμενισμός ή η αγκυροβολιά ή η κυκλοφορία στο θαλάσσιο χώρο σε σκάφη που έχουν υποχρέωση εγγραφής στο Β.Ε.Μ.Σ. και δεν έχουν εγγραφεί σε αυτό ή σε λεμβολόγιο.
Τα μικρά σκάφη δεν υπόκεινται σε καταμέτρηση, εκτός από τα επαγγελματικά αλιευτικά για τα οποία είναι υποχρεωτική και η ολική χωρητικότητα αυτών σε κόρους αναγράφεται στο Β.Ε.Μ.Σ., στις άδειες καθώς και στο πιστοποιητικό κυριότητας,
6. Απαγορεύεται η απομάκρυνση των μικρών σκαφών ολικού μήκους μέχρι δύο μέτρα σε απόσταση μεγαλύτερη των τριακοσίων (300) μέτρων από την πλησιέστερη ακτή. Η απόσταση αυτή μπορεί να αυξομειώνεται με απόφαση της οικείας Λιμενικής Αρχής ανάλογα με τις ιδιομορφίες και ιδιαιτερότητες της περιοχής.
ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ
1. Απαγορεύεται η απομίμηση με χρωματικούς συνδυασμούς που έχουν καθιερωθεί για σήμανση Κρατικών σκαφών.
2. Κάθε αλλαγή χρωματισμού σκάφους αναφέρεται/δηλώνεται από τον ιδιοκτήτη του στη Λιμενική Αρχή, στο Β.Ε.Μ.Σ. της οποίας έχει εγγραφεί, προκειμένου να καταχωρισθεί εγγραφή για το νέο χρωματισμό τόσο στις άδειες του σκάφους όσο και στο Β.Ε.Μ.Σ.
3. Το όνομα του σκάφους και ο αύξων αριθμός εγγραφής του στο Β.Ε.Μ.Σ., με μέριμνα του ιδιοκτήτη, αναγράφονται κατά σειρά με ευδιάκριτα γράμματα του ελληνικού αλφαβήτου στις παρειές της πρώρας του, το δε ύψος των χαρακτήρων (γραμμάτων και αριθμών) είναι ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο(1/3) του ύψους εξάλων και όχι μικρότερο των επτά (7) εκατοστόμετρων και αναλόγου πλάτους. Μεταξύ του ονόματος και του αύξοντα αριθμού αναγράφεται το γράμμα Σ ακολουθούμενο από το πρώτο γράμμα του λιμένα εγγραφής εάν όμως είναι ταχύπλοο σκάφος αντί του γράμματος Σ αναγράφεται το γράμμα Τ. Τα διακριτικά π.χ. "ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΡ5936" ή "ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΡ 5936" υποδηλώνουν ότι το μικρό σκάφος με το όνομα "ΑΓΓΕΛΟΣ" έχει εγγραφεί στο πρώτο ή δεύτερο μέρος αντίστοιχα του Β.Ε.Μ.Σ. της Λιμενικής Αρχής Ρόδου με αύξοντα αριθμό 5936. Εφόσον η εγγραφή γίνεται σε Β.Ε.Μ.Σ. Λιμενικού Τμήματος μετά τον αύξοντα αριθμό εγγραφής τίθενται τα χαρακτηριστικά γράμματα του Λιμενικού Τμήματος, π.χ. "ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΡ 5936 ΣΤ" ή "ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΡ 5936 ΣΤ". Το χρώμα που χρησιμοποιείται έρχεται σε αντίθεση με εκείνο του εξωτερικού χρωματισμού του σκάφους.
4. Στις λέμβους που παραμένουν καταχωρισμένες στα τηρούμενα λεμβολόγια, με μέριμνα του ιδιοκτήτη, αναγράφονται με ευδιάκριτα γράμματα του ελληνικού αλφαβήτου στις παρειές της πρώρας τους το όνομα καθώς και το πρώτο γράμμα του λιμένα και ο αύξων αριθμός λεμβολογίου π.χ. "ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΡ 129". Το πρώτο γράμμα του λιμένα και ο αύξων αριθμός λεμβολογίου είναι δυνατό να αναγράφονται κατά σειρά μετά το όνομα της λέμβου ή σε διαφορετική γραμμή κάτω από το όνομα. Εφόσον η εγγραφή έχει γίνει σε λεμβολόγιο Λιμενικού Τμήματος μετά τον αύξοντα αριθμό εγγραφής τίθενται τα χαρακτηριστικό γράμματα του Λιμενικού Τμήματος π.χ. «ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΡ 129 ΣΤ»
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΙΚΡΩΝ ΣΚΑΦΩΝ
Τα μικρά σκάφη καθόσον αφορά την επιθεώρηση και εφοδιασμό τους με άδεια εκτέλεσης πλόων διακρίνονται σε:
  1) Επαγγελματικά: Τα σκάφη που χρησιμοποιούνται με σκοπό τον προσπορισμό κέρδους.
  Τα επαγγελματικά σκάφη διακρίνονται ειδικότερα σε: α)επαγγελματικά σκάφη μεταφοράς επιβατών, β)επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη, γ) επαγγελματικά φορτηγά σκάφη.
  Τα μικρά σκάφη διακρίνονται αναλόγως του υλικού κατασκευής σε:
  α) Κοινά σκάφη: Τα κατασκευασμένα από ξυλεία, συνθετικό υλικό ή μέταλλο, μηχανοκίνητα, κωπήλατα, ιστιοφόρα ή από συνδυασμό των παραπάνω υλικών και μέσων προώσεως ή β) Πνευστά σκάφη: Τα σκάφη των οποίων ή πλευστότητα επιτυγχάνεται κυρίως ύστερα από πλήρωση με αέρα των αεροθαλάμων που διαθέτουν.
Νέα μικρά σκάφη, κατά την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος είναι τα σκάφη που θα εγγραφούν μετά την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του.
ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΛΟΩΝ
1. Η Λιμενική Αρχή εκδίδει την άδεια εκτέλεσης πλόων για τις νέες ή παλαιές κατασκευές που εγγράφονται στα Β.Ε.Μ.Σ. εφόσον συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:
Για τα ερασιτεχνικά σκάφη δεν απαιτείται η διενέργεια αρχικής επιθεώρησης αλλά η προσκόμιση των παρακάτω δικαιολογητικών: α)βεβαίωση του κατασκευαστή ότι το σκάφος κατασκευάστηκε σύμφωνα με όλους τους κανόνες της ναυτικής τεχνολογίας για την κατηγορία του και ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια για τη διενέργεια θαλάσσιων πλόων. Στην ίδια βεβαίωση αναγράφονται το ύψος εξάλων με πλήρη φόρτο, η ολική χωρητικότητα (για τα υπόχρεα σκάφη), το μήκος των διατιθέμενων σελμάτων, ο αριθμός επιβαινόντων, το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος φορτίου και επιβαινόντων, ύπαρξη κλειστού καταστρώματος ή στεγανών χώρων που να κρατούν το σκάφος στην επιφάνεια της θάλασσας μετά την κατάκλιση των ανοικτών χώρων καθώς και ο τύπος, το είδος και μέγιστη συνεχής ιπποδύναμη της μηχανής. Για όσα σκάφη τα εν λόγω στοιχεία συμπεριλαμβάνονται στη βεβαίωση του πωλητή, εφόσον ο πωλητής είναι και κατασκευαστής, δεν απαιτείται η προσκόμιση της βεβαίωσης αυτής. Για τα εισαγόμενα σκάφη τη βεβαίωση μπορεί να εκδίδει ο αντιπρόσωπος του κατασκευαστή στην Ελλάδα.
β) υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 του/των ιδιοκτήτη/των ότι στο σκάφος υπάρχουν όλα τα εφόδια που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος για την κατηγορία του και ότι αυτά είναι σε ικανοποιητική κατάσταση και δεν έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης της ισχύος για όσα προβλέπεται.
2. Η άδεια εκτέλεσης πλόων ερασιτεχνικού σκάφους ισχύει για τέσσερα (4) έτη. Η ανανέωση/θεώρηση της τέσσερα (4) έτη. Η ύπαρξη της άδειας εκτέλεσης πλόων δεν απαλλάσσει τους ενδιαφερομένους από την υποχρέωση τους για εφοδιασμό με τυχόν άλλες άδειες που προβλέπονται από άλλες διατάξεις, όπως άδεια αλιείας σκάφους, άδεια χειριστή ταχυπλόου σκάφους, ατομική άδεια αλιείας κ.λ.π.
3. Η άδεια εκτέλεσης πλόων βρίσκεται στο σκάφος και επιδεικνύεται σε κάθε ζήτηση των Λιμενικών Οργάνων. Απαγορεύεται η κυκλοφορία του σκάφους που δεν έχει εφοδιασθεί με άδεια εκτέλεσης πλόων ή η τυχόν εκδοθείσα έχει καταστεί ληξιπρόθεσμη.
4. Ερασιτεχνικά μικρά σκάφη ιδιοκτησίας αλλοδαπών υπηκόων που δεν είναι καταχωρισμένα στα ελληνικά λεμβολόγια ή Β.Ε.Μ.Σ. επιτρέπεται να εισέρχονται και να κυκλοφορούν στη χώρα μας εφόσον είναι εφοδιασμένα με άδεια εκτέλεσης πλόων σε ισχύ η οποία έχει εκδοθεί ή αναγνωρίζεται επίσημα από Κρατική Αρχή της χώρας προέλευσής τους ή εφοδιάζονται από τη Λιμενική Αρχή του πρώτου ελληνικού λιμένα άφιξης ή κυκλοφορίας τους με την άδεια του παρόντος άρθρου. Δεν απαιτείται άδεια εκτέλεσης πλόων, όπως αυτή προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος, για ερασιτεχνικά σκάφη ιδιοκτησίας αλλοδαπών που παραμένουν εντός των ορίων της ελληνικής επικράτειας για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών (3) μηνών εφόσον αυτά είναι εφοδιασμένα με έγγραφη πιστοποίηση του δικαιώματος κυκλοφορίας και εκτέλεσης πλόων στη χώρα προέλευσης τους σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας αυτής.
ΘΕΩΡΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΛΟΩΝ
1. Για την ανανέωση/θεώρηση της άδειας εκτέλεσης πλόων μικρού σκάφους υποβάλλεται στη Λιμενική Αρχή, στην περιοχή της οποίας δραστηριοποιείται το σκάφος, αίτηση του ιδιοκτήτη και το αποδεικτικό καταβολής των αναλογούντων λιμενικών τελών. Το αποδεικτικό καταβολής λιμενικών τελών δεν απαιτείται αν το σκάφος δεν ελλιμενίζεται σε δημόσιους κοινόχρηστους χώρους των λιμένων με φορέα διαχείρισης το δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. ή Α.Ε. κοινής ωφέλειας και αντ' αυτού υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/86 του ιδιοκτήτη στην οποία δηλώνονται τα ανωτέρω. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας αρκεί η υποβολή αίτησης ή και υπεύθυνης δήλωσης ενός μόνον από τους συνιδιοκτήτες. Ειδικότερα:
  Η ανανέωση/θεώρηση της άδειας εκτέλεσης πλόων ερασιτεχνικού μικρού σκάφους γίνεται κάθε τέσσερα (4) έτη μετά από υποβολή, εντός τελευταίου εξαμήνου πριν τη λήξη ισχύος της άδειας, υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 ότι το σκάφος είναι σε καλή κατάσταση, φέρει όλα τα προβλεπόμενα εφόδια που αναγράφονται στην άδεια εκτέλεσης πλόων, είναι αυτά σε ικανοποιητική κατάσταση και δεν έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης της ισχύος τους για όσα προβλέπεται.
2. Νέα άδεια εκδίδεται, τηρουμένων των διατάξεων του Κανονισμού αυτού για την ανανέωση και θεώρηση των αδειών, όταν συμπληρωθούν οι θυρίδες ανανέωσης του εντύπου της άδειας εκτέλεσης πλόων.
3. Σε περίπτωση κατά την οποία η άδεια εκτέλεσης πλόων παύσει να ισχύει, η νέα άδεια, προκειμένου για επαγγελματικό σκάφος, ισχύει έως ότου παρέλθει διετία από την τελευταία επιθεώρηση για δε ερασιτεχνικό σκάφος ισχύει για τέσσερα (4) έτη. Απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση της νέας άδειας είναι και η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 ότι στο σκάφος υπάρχουν όλα τα εφόδια που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για την κατηγορία του και ότι όλα τα εφόδια είναι σε ικανοποιητική κατάσταση και δεν έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης της ισχύος τους για όσα προβλέπεται.
ΤΟΠΙΚΑ ΟΡΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΑΔΕΙΩΝ
Τα ερασιτεχνικά άφρακτα (χωρίς κατάστρωμα) και χωρίς στεγανούς χώρους σκάφη, επιτρέπετε ν' απομακρύνονται μέχρι δύο (2) ν. μίλια από την πλησιέστερη ακτή. Τ' ανωτέρω σκάφη, εφόσον είναι μηχανοκίνητα και φέρουν πνευστή σχεδία ή πλευστική συσκευή για το μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό των επιβαινόντων, επιτρέπεται να απομακρύνονται μέχρι τέσσερα (4) ν. μίλια από την πλησιέστερη ακτή ή μέχρι έξι (6) ν. μίλια από την πλησιέστερη ακτή εφόσον εκτελούν πλόες εντός του αυτού ή συνεχόμενων κόλπων.
Εφόσον είναι μηχανοκίνητα και κατασκευασμένα με κλειστό κατάστρωμα ή στεγανούς χώρους που να τα κρατούν στην επιφάνεια της θάλασσας μετά την κατάκλιση των ανοικτών χώρων μπορούν να απομακρύνονται μέχρι τρία (3) ν. μίλια από την ακτή και εφόσον φέρουν κα τον πρόσθετο εξοπλισμό που προβλέπεται κατά περίπτωση από τις διατάξεις του επόμενου άρθρου μπορούν να εκτελούν ακόμη μεγαλύτερους πλόες σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο αυτά.
Σε μικρά σκάφη με σήμανση «CE» λαμβάνονται υπόψη και καταχωρίζονται στην άδεια εκτέλεσης πλόων και οι τυχόν πρόσθετοι τοπικοί περιορισμοί που τίθενται από το Φορέα που χορήγησε τη σήμανση.
Τα ερασιτεχνικά σκάφη μπορούν να επεκτείνουν τους πλόες τους σε λιμένες και όρμους τι αλλοδαπής καθώς και να εκτελούν διεθνείς πλόες και πλόες μεταξύ λιμένων ξένου Κράτους εφόσον πληρούν τις απαιτήσεις του παρόντος Κανονισμού για πλόες εσωτερικού χωρίς τοπικοί περιορισμούς και είναι εφοδιασμένα με άδεια εκτέλεσης πλόων στην Αγγλική. Στην περίπτωση αυτή, τα εν λόγω σκάφη πρέπει επιπλέον να διαθέτουν κατάλληλο ραδιοεξοπλισμό που επιτρέπει την επικοινωνία τους με σταθμό ξηράς καθ' όλη τη διάρκεια του συγκεκριμένου πλου. Σύμφωνα με διευκρινιστική εγκύκλιο του Υ.Ε.Ν. όπου στον παρόντα κανονισμό αναφέρονται ως επιτρεπόμενα όρια εκτέλεσης πλόων των παραπάνω σκαφών οι εκφράσεις: «επιτρέπετε να απομακρύνονται μέχρι π.χ. έξι (6) ναυτικά μίλια από το σημείο αναχώρησης» σημαίνει ότι, τα εν λόγω σκάφη μπορούν να εκτελούν πλόες εντός θαλάσσιας περιοχής που έχει σχήμα τμήματος κύκλου και η οποία επιτρέπει την απομάκρυνσή τους μέχρι έξι (6) ναυτικά μίλια ακτινοειδώς από το σημείο αναχώρησής τους.
Όπου αναφέρεται: «επιτρέπεται να απομακρύνονται μέχρι π.χ. τέσσερα (4) ναυτικά μίλια από την πλησιέστερη ακτή», σημαίνει ότι, τα εν λόγω σκάφη μπορούν να εκτελούν πλόες πλησίον της ακτής μη απομακρυνόμενα από αυτήν πέραν των τεσσάρων (4) ναυτικών μιλίων, με τον τρόπο αυτό δηλαδή επιτρέπεται ο περίπλους ενός νησιού αλλά μέχρι αποστάσεως τεσσάρων (4) ναυτικών μιλίων από την ακτή του.
Επιπλέον επιτρέπεται ο διάπλους θαλάσσιας απόστασης μεταξύ δύο ακτών που απέχουν μεταξύ τους οκτώ ναυτικά μίλια δηλαδή τέσσερα και τέσσερα ναυτικά μίλια.
ΕΦΟΔΙΑ ΜΙΚΡΩΝ ΣΚΑΦΩΝ
Τα ερασιτεχνικά σκάφη θα πρέπει να φέρουν: 1) σωσίβιες ζώνες, για το μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό επιβαινόντων και με επιπλέον προσαύξηση 10% επί του μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού επιβαινόντων (η στρογγυλοποίηση γίνεται πάντοτε προς τον αμέσως ανώτερο ακέραιο).
2) Ένα κυκλικό σωσίβιο με σχοινί μήκους τουλάχιστον δεκαπέντε (15) μέτρων. Το εφόδιο αυτό δεν είναι υποχρεωτικό για σκάφη που δεν απομακρύνονται από την ακτή πέραν των τριών (3) ν.μ.
3) Τρία (3) βεγγαλικά χεριού και ένα καπνογόνο.
4) Ραδιόφωνο τρανζίστορ και κινητό τηλέφωνο με εφεδρικό συσσωρευτή ή τροφοδοτικό ή εναλλακτικά φορητό πομποδέκτη VHF (ναυτικού τύπου) ή σταθερό πομποδέκτη VHF (ναυτικού τύπου), ή VHF καθ' όλη τη διάρκεια παραμονής του σκάφους στη θάλασσα μακριά από το αγκυροβόλιο του.
4) Φώτα ναυσιπλοΐας, εφόσον κινούνται μετά τη δύση του ηλίου, Όλα τα σκάφη ανάλογα με την κατηγορία τους, όταν ναυσιπλοούν, φέρουν από τη δύση μέχρι και την ανατολή του ηλίου και σε κάθε περίπτωση μειωμένης ορατότητας, τα φώτα ναυσιπλοΐας που προβλέπονται από τον Διεθνή Κανονισμό προς Αποφυγή Συγκρούσεων στη θάλασσα (ΔΚΑΣ). Συγκεκριμένα για τα μηχανοκίνητα σκάφη θα πρέπει να έχουν α) έναν εφίστιο φανό προς την πλώρη(είναι ένα φανάρι λευκού χρώματος και φωτίζει χωρίς διακοπή, τόξο του ορίζοντα 225ο. τοποθετείτε κατά τέτοιο τρόπο ώστε να φωτίζει, ακριβώς από την πλώρη μέχρι 22,5ο πρύμνηθεν (πρύμα) του εγκάρσιου, σε κάθε πλευρά του πλοίου).
β)πλευρικούς φανούς, οι οποίοι μπορούν να συνδυάζονται σε έναν που θα φέρεται επί της διαμήκους κεντρικής γραμμής του σκάφους. (αποτελούνται από ένα πράσινο φανάρι στην δεξιά πλευρά κι ένα κόκκινο στην αριστερή πλευρά του σκάφους, καθένα από τα οποία φωτίζει, χωρίς διακοπή, τόξο του ορίζοντα 112,5ο ).
γ) φανό Κορώνης στην πρύμνη (είναι ένα φανάρι λευκού χρώματος, το οποίο φωτίζει, χωρίς διακοπή, τόξο του ορίζοντα 135ο ). Αντί όμως για τους παραπάνω φανούς μπορεί να φέρει έναν περίβλεπτο φανό( φανάρι που φωτίζει χωρίς διακοπή, τόξο του ορίζοντα 360ο ) και τους πλευρικούς φανούς.
Ο εφίστιος ή περίβλεπτος λευκός φανός μπορεί να μην είναι επί της κύριας διαμήκους γραμμής του πλοίου αν αυτό δεν είναι πρακτικά δυνατό με την προϋπόθεση ότι, οι πλευρικοί φανοί είναι σύνθετοι σε ένα φανό, ο οποίος θα φέρεται επί της κύριας διαμήκους γραμμής του σκάφους ή θα είναι εγκατεστημένος όσον είναι πρακτικά δυνατόν πλησιέστερα προς την κύρια διαμήκη γραμμή, όπως ο εφίστιος ή ο περίβλεπτος φανός.
Επίσης τα κωπήλατα σκάφη μπορούν να δείχνουν τους πλευρικούς φανούς και ένα φανό κορώνης ή σε περίπτωση που δεν το κάνει είναι υποχρεωμένο να έχει πρόχειρη ηλεκτρική λυχνία ή αναμμένο φανό ο οποίος θα εκπέμπει λευκό φως και ο οποίος θα δείχνεται αρκετά έγκαιρα για να αποφεύγεται η σύγκρουση.
6) Ένα ανοξείδωτο πτυσσόμενο μαχαιρίδιο (σουγιά).
ξ) Ένα ηλεκτρικό φακό στεγανού τύπου με μπαταρίες, συνοδευόμενο και από μία σειρά εφεδρικών μπαταριών.
7) Ένα σχοινί ρυμούλκησης μήκους τουλάχιστον είκοσι (20) μέτρων.
8) Μία άγκυρα με ανάλογο μήκος σχοινιού ή αλυσίδας.
9) Μία πλωτή άγκυρα που θα βοηθήσει το σκάφος να μην παρασυρθεί σε περίπτωση μηχανικής βλάβης ή επιδείνωσης του καιρού.
10) Ένα ζευγάρι κουπιά (μπορεί να είναι και πτυσσόμενα), σκαρμούς και ένα εφεδρικό πείρο (εξαιρέσει των πνευστών).
11) Φαρμακείο με το απαραίτητο φαρμακευτικό και επιδεσμικό υλικό για την παροχή Α' Βοηθειών σε περιπτώσεις μικροτραυματισμών.
12) Ένα φορητό πυροσβεστήρα αφρού, σκόνης ή διοξειδίου του άνθρακα (CO2 ).
13) Ένα κάδο με σχοινί που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κατάσβεση πυρκαγιάς ή χειροκίνητη ή ηλεκτροκίνητη αντλία πυρκαγιάς.
14) Πνευστή σωσίβια σχεδία ή πλευστική συσκευή ή πρόσθετο (δεύτερο) κυκλικό σωσίβιο με σχοινί μήκους τουλάχιστον δεκαπέντε (15) μέτρων, εφόσον απομακρύνονται πάνω από τρία (3) και μέχρι έξι (6) ν. μίλια από την πλησιέστερη ακτή.
15) Πνευστή σωσίβια σχεδία ή πλευστική συσκευή για το 50% του μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού επιβαινόντων και πρόσθετο (δεύτερο) κυκλικό σωσίβιο με σχοινί μήκους τουλάχιστον δεκαπέντε (15) μέτρων, εφόσον απομακρύνονται πάνω από έξι (6) και μέχρι δέκα (10) ν. μίλια από την πλησιέστερη ακτή.
16) Πνευστή σωσίβια σχεδία ή πλευστική συσκευή για το 50% του μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού επιβαινόντων, πρόσθετο (δεύτερο) κυκλικό σωσίβιο με σχοινί μήκους τουλάχιστον δεκαπέντε (15) μέτρων, εφεδρική ποινή άγκυρα, σφυρίχτρα και εφεδρικό μέσον πρόωσης, εφόσον εκτελούν πλόες εσωτερικού χωρίς τοπικούς περιορισμούς.
Διευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση που διαθέτει πλευστική συσκευή που καλύπτει το σύνολο 100% του μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού επιβαινόντων δεν απαιτείται η ύπαρξη του πρόσθετου (δεύτερου) κυκλικού σωσίβιου.
Απαγορεύεται η εκτέλεση πλου από σκάφος πριν διαπιστωθεί ότι δύναται να πλεύσει ασφαλώς, και ότι είναι εφοδιασμένο με την αναγκαία για την ασφαλή εκτέλεση του πλου ποσότητα καυσίμων.
Τα εφόδια του παρόντος άρθρου, είναι εγκεκριμένου, από την αρμόδια Δ/νση του ΥΕΝ, τύπου, φέρονται επί του σκάφους, διατηρούνται σε καλή κατάσταση και δεν έχει παρέλθει η προθεσμία λήξης τους για όσα από αυτά προβλέπεται. Στις σωσίβιες ζώνες, στα κυκλικά σωσίβια και στις πλευστικές συσκευές ή πνευστές σχεδίες αναγράφονται τα διακριτικά του σκάφους που φέρονται στις παρειές του.
Όλες οι προωστήριες μηχανές (κύριες και εφεδρικές) και οι τυχόν ηλεκτρογεννήτριες που φέρει ένα μικρό σκάφος πρέπει να καταχωρίζονται στην άδεια εκτέλεσης πλόων.
ΑΔΕΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΤΑΧΥΠΛΟΩΝ ΣΚΑΦΩΝ
Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα, με αριθμό 20 ο οποίος δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 444 τ.Β΄/18-6-1999, ο χειρισμός ταχυπλόων (ταχυκινήτων) σκαφών επιτρέπεται σε άτομα που έχουν άδεια χειριστή από την Λιμενική Αρχή.
Την άδεια αυτή μπορεί να αποκτήσει ο ενδιαφερόμενος αφού έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και δεν έχει υπερβεί το 65ο.
Οι άδειες χειριστών ταχυπλόων σκαφών ισχύουν μέχρι οι κάτοχοί τους συμπληρώσουν το 65ο έτος της ηλικίας τους. Μετά την συμπλήρωση της ηλικίας αυτής οι άδειες για να ισχύουν πρέπει να έχουν ανανεωθεί αφού ο ενδιαφερόμενος προσκομίσει βεβαίωση για την υγεία και την καταλληλότητά του. Η ανανέωσή της γίνεται περιοδικά κάθε τρία χρόνια.
ΠΛΗΡΩΣΗ ΒΕΝΖΙΝΗΣ
Σύμφωνα με το άρθρο 24 του παραπάνω κανονισμού, απαγορεύεται η εκτέλεση πλου από ταχύπλοο σκάφος ή θαλάσσιο μοτοποδήλατο και γενικά μηχανοκίνητο θαλάσσιο μέσο αναψυχής πριν διαπιστωθεί από τον χειριστή του ότι δύναται να πλεύσει ασφαλώς και ότι είναι εφοδιασμένο με την αναγκαία για την ασφαλή εκτέλεση του πλου ποσότητα καυσίμων.

Ας προσπαθήσουμε όλοι μας να τηρήσουμε ευλαβικά τις διατάξεις του Κανονισμού, όχι φυσικά για τον φόβο ενδεχόμενου ελέγχου, αλλά για την δική μας ασφάλεια.
Με γνώση συνέπεια και σεβασμό η γαλανή μας περιμένει όλους να μας υποδεχθεί.


< Πίσω ^ Πάνω
Νέα & Ανακοινώσεις
14/08/2009 Ανακοίνωση Λιμεναρχείου
Λόγω της αυξημένης κίνησης των σκαφών το Λιμεναρχείο Μυκόνου ανακοίνωσε..>>
03/12/2008 Αποτελέσματα εκλογών
Σε έκτακτη συνέλευση που έγινε σήμερα Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2008 αποφασίσθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του συλλόγου μας...>>
POSEIDON - motor yacht
ΕΚΟ - ΖΑΝΝΗΣ ΣΚΟΥΛΑΞΙΝΟΣ
Σπύρος Φαμέλης
 
Επικοινωνία | Site Map | Δήλωση Προστασίας | Links |
www.os-mykonos.gr - Copyright © 2007 - © - All rights reserved.
created & support by www.e-mykonos.gr